ابوالفضل العباس و وای ازشرمندگی آب ...!

اشعار ودرد دلها 9306

صلوات وآثارآن دردنیا,برزخ,قیامت

صلوات وآثارآن دردنیا,برزخ,قیامت


آثاروبرکات صلوات دردنیا

 


بخش اول:استعانت پیامبران ازصلوات:


زنده شدن جوان مقتول:درمیان بنی اسرائیل شخصی کشه شد,که قاتل اومعلوم نبود خداوند وحی فرستاد که گاوی راباصفات مخصوصی کشته یکی ازاعضای اورابربدن مقتول بزنند؛تااوخبرازقاتل خود دهدآن گاو نزد جوانی ازبنی اسرائیل بود که خداوند به این جوان عنایت کردوصلوات راتعلیم داده بودآن جوان درخواب دیدکه به او امرشدکه گاوش رانفروشد مگربه امرمادرش.آن جوان ازخواب برخواست وقوم بنی اسرائیل نزد او آمدند تاگاوراازاو بخرند,مادرجوان گفت:باید پوست این گاورا پرازطلا کنید تا آن رابه شما بفروشیم آنها راضی شده گاو راخریدندوسپس آنراکشتند,ویکی ازعضوهای بدنش را برپیکرمرد زدند,آنمرد زنده شدوخبرداد که قاتلش پسرعمویش است,قوم بنی اسرائیل گفت:نمیدانیم که کدام عجیب تراست زنده شدن این جوان یا ثروت مند شدن این مرد.خداوند به حضرت موسی (ع)وحی کردکه,به بنی اسرائیل بگو که اگرمیخواهند زندگی دنیایی آنان نیکو گرددودرآخرت نیزبهشت نصیب آنها گردد ذکری رابگویند که این جوان بدون تمسک جست وآن صلوات برمحمد وآل محمد علیه السلام می باشد.آن جوان به موسی گفت:من چگونه این اموال راازشردشمنان وحسودان حفظ نمایم موسی گفت:براموالت صلوات برمحمد واهل بیت طاهرینش بفرست تا خداوند ضررهردشمن وحسودی راازتو دفع نماید.بنی اسرائیل نزد موسی آمد وگفت:ما همه اموال خود را به این جوان بخشیدیم,دعایی کن که خداوند نیز به ماروزی گسترده عنایت فرماید.موسی فرمود شما نیز به انوارمقدس اهل بیت توسل جوید وبرمحمد واهل بیت او صلوات بفرستید.


بخش دوم:سیره معصومین درفرستادن صلوات

:امام رضا(ع) هنگام صبح پس ازنمازوپس ازسلام درجایگاه نمازمی نشست وتسبیح وحمد وتکبیروتهلیل خدامشغول می شد وبرپیامبروآل او صلوات میفرستاد تااینکه خورشید طلوع میکرد.


بخش سوم:صواب صلوات:
صلوات درکلام الهی جایگاه ویژه ای دارد,محاسبه ثواب آن بسیار سنگین است,صلوات خداوند برکسی که صلوات میفرستد,صلوات بهترین دعا,درود فرشتگان برصلوات فرستنده,یک بارصلوات وبخشش ده خطا,کاملترین ذکراست,درآغاز وپایان دعا باعث استجابت دعا,محبوب ترین عمل,بهترین اعمال درآخرت,همراهی ملائکه برصلوات فرستنده,صلوات به معنای عهد,{حضرت موسی بن جعفر(ع) ازپدر بزرگوار خود نقل فرمودند:هرکه برپیامبروخاندانش صلوات بفرستد به این معنی است که من برعهد وپیمان خود هستم,آن عهد وپیمانی که وقتی خداوند درعالم ذرفرمود:آیا من پروردگارشما نیستم؟همه گفتند بله}


بخش چهارم:برکت صلوات:

پروبال ملک به وسیله صلوات,رفع فقر وپریشانی ,ادای قرض,خوش بوشدن روودهان بوسیله صلوات,درمان فراموشی,دفع نفاق,رواشد حاجت,خلاصی ازدشواری ها,قبول شدن دعا وحاجات,نورانیت دل,تندرستی وعافیت,
نورانی شدن دل:{خضرنبی علیه السلام:درمحضرامام حسن مجتی علیه السلام حاضرشدوسوالاتی راباوی درمیان گذاشت وازجمله آنها پرسید:
چراآدم گاهی مطالبی راکه میداندبیادنمی آورد؟
امام پاسخ فرمود:قلب بشربرحق استواراست,وباحق عجین گشته,وروی حق روپوش نهاده شده است پس اگربرمحمد وآل محمد سلام وصلوات ودرود کامل بفرستند قلب او نورانیت خاصی پیدامیکند,وآنچه که  ازیاد دارد دوباره به خاطرش می آید,واگرصلوات برمحمد وآلش نفرستد؛ویاآنکه صلوات ناقص بفرستد آن روپوش هم چنان بروی حق برقرارخواهد بود دراین صورت است که انسان آن چه راکه بیادداردنیز فراموش میکند}


بخش پنچم:صلوات وبخشش گناهان:
انهدام گناهان,بخشیدشدن گناهان آینده وگذشته,درود ملائکه برصلوات فرستنده.
نوشتن صلوات:پیامبرخدا(ص) فرمودند:هرکس درنوشته ایی برمن درودفرستد,تازمانی که نام من درآن نوشته موجودباشد,فرشتگان پیوسته برای او آمرزش طلبند.


بخش ششم:حفاظت مال وجان:
نوری دربهشت,رفع غم,درمان مریضی هاو.......
رفع سرطان:پسربچه ایی یک سال ونیمی مبتلا به سرطان خون شد به خاطر شدت یافتن بیماری میزان تغذیه اوبالارفت,به حدی که به اندازه هشت نفرمیخورد,پزشکان ایرانی ازمعالجه اوناامیدشدندلذا پدرومادراوتصمیم گرفتند,اورابه خارج ازکشورببرند,یکی ازسادات محترم به نام آقای سید رحیمی به آنهامیگوید:شما نیازی به پزشکان وبیمارستان های خارجی ندارید؛تنها کاری که میتوانید انجام دهیدتاحال بچه خوب شودوشفا بگیرد توسل است.والدین کودک بیمارباشنیدن این سخن تسکین یافته؛وازاو پرسیدند چه توسلی؟
سید بزرگوارمیگوید:شما 142هزارصلوات فرستاده وصلوات آنرابه روح مطهرامام علی  ( درود خدا براو و خاندان  پاکش)  ( درود خدا براو و خاندان  پاکش)  ( درود خدا براو و خاندان  پاکش) اصغراهدا نماید,آنها شروع به این عمل نمودند,تااینکه یک شب مادرآن بچه درخواب دید که دست غیبی لیوانی آب به اودادوفرمود:
امام زمان ( اللهم عجل لولیک الفرج ) ( اللهم عجل لولیک الفرج )(عج)وپنچ تن آل عبا(ع)براین آب دعا خوانده اند آنرابگیروبرفرزندت بخوران تا اوشفا بگیرد,مادراین کارراانجام داد,صبح همان شب بود که فرزندش شفایافت وصیحیح وسالم گردید.


بخش هفتم :آثارصلوات به همراه نماز:
مایه تمامیت نماز,شرط قبولی نماز,دیدارباامام قائم,
دیدارباامام قائم(عج):ازامام صادق علیه السلام روایت شده است که فرموده اند:هرکسی بعدازنمازصبح ونمازظهرصلوات برمحمد واهل بیت اوبفرستدنخواهد مردتاآنکه امام قائم را درک وبه ملاقاتشان نائل آید

.
بخش هشتم:باعث استجابت دعا:
بازشدن درهای آسمان برای دعاکننده ایی که باصلوات دعا میکند,شرط قبولی دعا,رفع موانع وحجابها,
بازشدن درهای آسمان برای دعاکننده باصلوات:روزی رسول خدا(ص)به امیرالمومین حضرت امام علی  ( درود خدا براو و خاندان  پاکش)  ( درود خدا براو و خاندان  پاکش)  علیه السلام فرمود:آیا تورامژده ندهم؟امیرالمومنین امام علی  ( درود خدا براو و خاندان  پاکش)  ( درود خدا براو و خاندان  پاکش) علیه السلام فرمودند:
بفرما؛پدرومادرم به قربانت.شماکه پیوسته مبشر برخیر وخوبی ها بوده اید.
پیامبر فرمودند:جبرئیل تازگی برای من خبرخوشی آورده,وآن خبر این است که هرکدام ازامت من هنگامی که برمن صلوات میفرستنداگرنام اهل بیتم رانیز ملحق سازددرهای آسمان جملگی برای پذریفتن دعاوعبادت اوگشوده گرددوفرشته ها همگی هفتاد درود بروی بفرستندواین خود محوکننده جرم است آنگاه گناهان چون برگ درختان ازاوبریزند وخداوندبزرگ میفرماید :
لبیک توراپذیرفتم بنده من خجسته ومسعود باشی,سپس به فرشتگان گویدشما هفتاد بروی درود فرستادید ومن هفتصد بار؛لیکن اگرتنها برمن صلوات بفرستد واهل بیتم راملحق نسازد خداوند میفرماید:لا لبیک تورانپذیرفتم خجسته نباد ومسعود نباشی,ای فرشتگان من دعای اورابه آسمان نبریدتااینکه اهل بیت پیغبرش رانیز درفرستادن درودباپیغمبرملحق سازد؛پس هم چنین دعایش پذیرفته نگرددوب آسمان بالا نرودتابراهل بیت پیغمبرسلام ودرود بفرستد.


بخش نهم:صلوات ورویاهای صادقه:
دیدن مقصود درخواب:
ازحضرت امیرالمومنین امام علی  ( درود خدا براو و خاندان  پاکش)  ( درود خدا براو و خاندان  پاکش) علیه السلام روایت شده که:
هرکس بخواهد خداوند متعال درخوابش مقصودرابه اونمایان کند,آنچه خواهد پیش ازخوابیدن,شش رکعت نمازبخواند دررکعت اول:حمدیک بار,والشمس هفت بار؛ودورکعت دوم هم یکبارحمد,والیل هفت بار؛ودررکعت سوم هم یکبارحمد,والضحی هفت بار؛دررکعت چهارم حمد یکبار,والم نشرح هفت بار,ودررکعت پنجم یکبارحمد,والتین هفت بار,ودررکعت ششم هم یکبارحمد,وقدرهفت باربخواندووقتی که نمازراتمام کرد خداوند راثنا گوید ومدح کند وصلوات برپیامبروخاندانش بفرستد,وآنگاه گوید:«اللهم رب محمد ورب ابراهیم ورب موسی ورب اسحق ورب یعقوب ورب جبراییل ومیکاییل واسرافیل وعزراییل ومنزل تورات والاانجیل والزبوروالفرقان العظیم أرنی فی منامی اللیلة ما أنت اعلم به منی»


بخش دهم :رسیدن صلوات به پیامبر:
باعث خشنودی پیامبر,جواب دادن صلوات ازطرف پیامبر
امام صادق علیه السلام فرمود:هرکس برپیغمبروخاندانش درهرروزیکصدبارصلوات بفرستد هفتاد فرشته اورادرمیان گیرند وآن صلوات رابرای رساندن به رسول الله (ص)ازرفیق خود سبقت میگیرند.


بخش یازدهم:آثارترک صلوات:
باعث شقاوت میشود,بخیل ترین مردم,باعث حسرت ووبال,سخن بودن برکت ,مایه بدبختی,بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد,گمراه ترین انسان,گم کردن راه بهشت,جفا بررسول خدا
پیامبراعظم (ص)فرمودند:
کسی که گل سرخ{گل محمدی} را بوکند وبرمن صلوات نفرستد,برمن جفا کرده است.


بخش دوازدهم:آداب فرستادن صلوات:
عمار ساباطی گوید:
من نزد امام صادق علیه السلام بوده ام:مردی گفت:اللهم صل علی محمد واهل بیت محمد؛امام علی  ( درود خدا براو و خاندان  پاکش)  ( درود خدا براو و خاندان  پاکش)ه السلام به اوفرمود:
ای مرد دایره رابرما تنگ ساختی,آیا نمیدانی که اهل بیت,همان پنج تن واصحاب کساءهستند وبس؟
من پرسید چگونه بگویم؟
امام فرمودند:که بگو:اللهم صل علی محمد وآل محمد,تااینکه ما وشیعیانمان داخل باشیم.


بخش سیزدهم: زمان صلوات:
افضل اعمال درروز جمعه,توصیه صلوات درروزجمعه,محو سیئات ,بهترین عمل درروز جمعه,باعث استغنای باطنی میشود.
ازامام جعفرصادق علیه السلام روایت است که:درآخر روزپنج شنبه وشب جمعه؛جمعی ازملائکه ازآسمان فرود می آیندکه با ایشان قلمهایی است ازطلا,ولوحها ازنقره؛ودرآخرروزپنج شنبه وشب جمعه وروزجمعه تاوقت غروب شمس چیزی بجز صلوات برپیامبروآل آن امام علی  ( درود خدا براو و خاندان  پاکش)  ( درود خدا براو و خاندان  پاکش)  ( درود خدا براو و خاندان  پاکش)ه السلام نمی نویسند.


بخش چهاردهم:مکان صلوات:
هنگام عبورازمسجد,هنگام ورودبه مسجد,درداخل مسجد.
عامٌه ازحضرت امیرالمومنین امام علی  ( درود خدا براو و خاندان  پاکش)  ( درود خدا براو و خاندان  پاکش) علیه السلام روایت کرده است که:فرمودند:هرگاه ازمسجدی عبورکرده ایدبرپیغمبروخاندان اوصلوات بفرستید,چون نظر برمسجد افتد باید صلوات فرستاد.


بخش پانزدهم: انواع ختمهای صلوات:
هدیه به امام عصر(عج):
صبح جمعه روبه قبله سه مرتبه سوره توحیدهدیه به امام زمان ( اللهم عجل لولیک الفرج ) ( اللهم عجل لولیک الفرج ) (عج)سپس بدون تکلم باکسی 14هزارمرتبه صلوات بفرستید.
برای گشایش امور:یکی ازختومات بسیارمجرب ذکرجبرئیل است.برای گشایش مادی صبحها بعدازنمازصبح 70مرتبه«لافتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار»وشبها بعدازنمازمغرب 110مرتبه صلوات بفرستید.
توسل به ابوطالب وفاطمه بنت اسدسلام الله علیها وحضرت خدیجه کبری که بسیارمجرب است.طریقه توسل این است که تا11روز51مرتبه صلوات هدیه به حضرت ابوطالب علیه السلام نماید,و135مرتبه صلوات هدیه به حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها,و622مرتبه صلوات هدیه به حضرت خدیجه سلام الله علیها وسپس حاجت بخواهید.


تاثیرصلوات دربرزخ:
رفع عذاب قبر,برترین اعمال دربرزخ,کرامت رسول الله درقبر,چیره شدن صلوات برهمه گناهان,نورانی شدن چهره صلوات فرستنده دربرزخ,نوری درقبر,ایمنی ازتلخی جان کندن,
رفع عذاب قبر:
رسول خدا صلی الله علیه ووآله وسلم فرمودند:
«هرکس شب جمعه دورکعت نماز به جای آورد ودرهررکعت پنجاه مرتبه سوره اخلاص بخواند وبعد ازنماز بخواندـ«اللهم صل علی النبی العربی وآله»ـحق تعالی گناهان گذشته وآینده اورابیامرزد,اورا ازگرسنگی وتشنگی روزقیامت نگاه داردوتمام حزن اورابرطرف سازدواورا ازابلیس ولشکریانش نگاهداری کندوهیچ گناهی براوننویسدوسکرات موت رابراوآسان گرداند.
رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند:
هرکس برمن صلوات زیاد بفرستد ازتلخی مرگ وجان کندن ایمن گردد.{نزدیکترین امت به من کسی است که مرا بیشتریاد کند وبرمن وخاندانم بیشتر صلوات بفرستد}


آثاروبرکات صلوات درقیامت:
نزدیک ترین افراد به پیامبر درروزقیامت,گشایش هفتاد حاجت اخروی,نوردرقیامت,جای گرفتن درزیر عرش الهی,سنگین ترین اعمال درقیامت,سنگین ترین اعمال درمیزان,راهنمای عبورازصراط,نوری درصراط,شفاعت پیامبردرروزقیامت,محافظت ازآتش جهنم,رهایی ازجهنم,راحتی مرگ,رفع عطش قیامت,مانع ورود به آتش جهنم,دوستی باپیامبر دربهشت اعلی!,اعطای هفتادهزارقصر بهشی!,باعث نوشیدن شراب سلسبیل,شرط ورودبه بهشت,رضایت خداوند
معاویه بن عمٌار گوید:
امام صادق علیه السلام فرمودند:
«هرکس دریک روز صد بارـ«رَبٌ صَلٌ علی محمًدٍ واَهل بیتهِ»ـ بگویدخداوند صد حاجت اورابرآورده میسازد,سی دردنیاوهفتاد درآخرت»
وپیامبراسلام صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند:
«هرکسی برمن یک بارصلوات بفرستد خداوند تعالی درروزقیامت بالای سروجانب راست وچپ وبربالاوپایین اعضاءوجوارح او نورمیدهد»
وبازازپیامبرعظیم شان اسلام منقول است که فرمودند:
هرکسی درروز جمعه صد باربرمن صلوات فرستد خداوند شصت حاجت اورارواکند,سی حاجت دردنیا,سی حاجت درآخرت.
ازپیامبر اسلام صلوات الله علیه وآله :
«سه کس درروز قیامت ورستاخیز,آن روزی که سایه ای جزسایه خداوند نخواهد بود درزیرعرش الهی خواهند بود»
عرض شد:یارسول الله آنها چه کسانی هستند؟
فرمودند:«آن کس که غم واندوه ازامٌت مرا برطرف سازد,وکسی که سنٌت مرازنده نماید,وآن کس که فراوان برمن درود بفرستد»
امام باقروامام صادق علیه السلام فرمودند:
«سنگین ترین عمل که روزقیامت درترازوی اعمال گذاشته میشود درود برمحمد واهل بیت اوست»
ازپیامبراسلام صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است که فرمودند:
«برمن درودبسیاربفرستید؛چراکه درود فراوان برمن,برای درود فرستنده نوری است درقبرونوری است بالای صراط ونوری است دربهشت.درود فرستادن برمن نوری است برروی صراط»
رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرموند:
کسی که بگویدـ«اللهم صل علی محمٌدوعلی آل محمٌد کَما صَلیتَ علی ابراهیمَ وعلی آلِ ابراهیمَ,وبارک علی محمٌدٍ وعلی آل محمٌدٍ کَما بارَکتَعلی ابراهیمَ,وَتَرَحٌم علی محمٌدٍ وعلی آل محمٌدٍ کما ترحمتَ علی ابراهیمَ وعلی آل ابراهیمَ شَهِدتُ لَهُ یَومَ القیامةِ بِالشٌهادةِ وشَفٌعتُ لَهُ»ـ من درروز قیامت برای اوشهادت میدهم وازاوشفاعت میکنم.
وبازروایت است که فرمودندکه :
«هرکه درشب جمعه ,دورکعت نماز به جای آورد ودرهررکعت ,بعد ازحمد ده مرتبه آیة الکرسی ,وبیست وپنج مرتبه توحید بخواند؛وبعدازنماز هزارمرتبه بگویدـ«اللهم صل علی النبی والامی وآله»ـحق تعالی شفاعت هزارپیامبربه اوعطا میفرماید,وثواب ده حج وده عمره برای اوبنویسد,وقصری دربهشت به اوعطا فرماید,که ازبزرگترین شهرهای دنیا وسیع ترباشد»
امام صادق علیه السلام فرمودند:
«بعدازنمازصبح صدمرتبه بگویید:«اللهم صل علی محمٌدٍ وآل محمد»ـ حق تعال صورت توراازآتش جهنم حفظ می کند»
{هرکس درشب جمعه یاروزجمعه,شب یاروزپنچ شنبه,شب یاروزدوشنبه,چهاررکعت نمازبه دوسلام بجای آورد؛که درهررکعت حمدهفت مرتبه وسوره قدریک مرتبه بخواند وبعدازنمازصد مرتبه بگوید:«اللهم صل علی محمدوآل محمدـ»وصدمرتبه بگوید:ـ«اللهم صل علی جبرئیل»ـحق تعالی به اوهفتاد هزارقصرعطافرماید که درهرقصری ,هفتاد هزارخانه باشدودرهرخانه,هفتاد هزارجاریه باشد.}
ازحضرت امیرالمومنین امام علی  ( درود خدا براو و خاندان  پاکش)  ( درود خدا براو و خاندان  پاکش) علیه السلام ـ روایت است که فرمودند:
«هرکه درهرروز سه بار ودرروز جمعه صد باربگوید:
«صلوات الله وملائکته وانبیائه وروسله وحملة عرشه وجمیع خلقه علی سیدنا محمٌد وآله وعلیهم السلام ورحمة الله وبرکاتة»ـ صلوات فرستنده خواهد بود به صلوات تمام خلایق ,ودرروزقیامت درزمره خواص آن حضرت مبعوث خواهدگردید؛وآن حضر دست اوراگرفته باخود داخل بهشت خواهد کردـ»
اللهم صل علی محمٌدٍ وآل محمدوعجل فرجهم

 

منبع :کتاب آثاروبرکات صلوات دردنیا,برزخ,قیامت

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۷/۰۷/۳۰ساعت 22:36  توسط کربلایی محسن (آریا) mohsen_zarabadi  |